load..player

รายการ : Area Based คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

วันที่ : 21-09-2021 | View 2,725 | สถานี : NSM Channel | Embed

สกู๊ปพิเศษ ผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้น้อมนำและสานต่อแนวพระราชดำริแห่งพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เล่าผ่านโครงการ 10 ตอน
ผลงาน Area Based คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน @I Love Flower Farm จังหวัดเชียงใหม่ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
แล้วคุณจะรู้ว่า...เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถต่อยอดธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,669

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,433

NSM Channel

View 175,383

MHESI Channel

View 205,560

OPS Back-office

View 81,632

STKC Society Channel

View 958,205

OPS channel

View 365,092

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)