load..player

รายการ : "กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม" เน้นสร้างสมดุลทั้ง 3 ศาสตร์

วันที่ : 31-07-2020 | View 2,121 | สถานี : NSM Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,980

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,599

MHESI Channel

View 53,560

OPS Back-office

View 53,685

STKC Society Channel

View 159,192

OPS channel

View 83,825

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)