load..player

รายการ : "กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม" เน้นสร้างสมดุลทั้ง 3 ศาสตร์

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,348 | สถานี : NSM Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,723

TISTR Channel

View 6,173

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,206

NSM Channel

View 167,364

MHESI Channel

View 191,991

OPS Back-office

View 76,273

STKC Society Channel

View 913,113

OPS channel

View 351,806

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)