load..player

รายการ : ปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกในการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ : 21-09-2021 | View 221 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

ผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้น้อมนำและสานต่อองค์ความรู้แห่งพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เล่าผ่านโครงการ 10 ตอน
AI อัจฉริยะ วิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกในการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Portable Chest x-ray : CXR) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TECLS 

แล้วคุณจะรู้ว่าการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ในวงการสาธารณสุขนั้น ดีอย่างไร

แหล่งที่มาข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ