load..player

รายการ : โลกเปลี่ยน คนปรับ : เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,085 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

สรุปและนำเสนอแนวความคิดเรื่อง "7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก" ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ "โลกเปลี่ยน คนปรับ: หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ