load..player

รายการ : ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

วันที่ : 16-03-2021 | View 103 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวาระการพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ คือ มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

ขอขอบคุณ Clip VDO : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

STKC On Tour

View 286

MHESI Back-office

View 18,944

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 8,018

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 66,251

ทั้งหมด: 68 รายการ (6 หน้า)