load..player

รายการ : Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 | Future Changer Podcast EP. 2

วันที่ : 31-07-2020 | View 2,153 | สถานี : NSM Channel | Embed

เจาะลึก BCG Economy ที่ C หรือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกสำคัญของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,980

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,595

MHESI Channel

View 53,560

OPS Back-office

View 53,685

STKC Society Channel

View 159,190

OPS channel

View 83,824

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)