load..player

รายการ : Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 | Future Changer Podcast EP. 2

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,209 | สถานี : NSM Channel | Embed

เจาะลึก BCG Economy ที่ C หรือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกสำคัญของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 270

NSM Channel

View 8,539

MHESI Channel

View 13,415

OPS Back-office

View 41,133

OPS channel

View 39,340

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)