load..player

รายการ : Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 | Future Changer Podcast EP. 2

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,822 | สถานี : NSM Channel | Embed

เจาะลึก BCG Economy ที่ C หรือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกสำคัญของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,670

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,434

NSM Channel

View 175,395

MHESI Channel

View 205,563

OPS Back-office

View 81,633

STKC Society Channel

View 958,210

OPS channel

View 365,095

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)