load..player

รายการ : Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 | Future Changer Podcast EP. 2

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,021 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

เจาะลึก BCG Economy ที่ C หรือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางออกสำคัญของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ