เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เริ่มดำเนินงาน
        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology : BIOTEC) ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2526 ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) และได้รวมเข้าเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติเฉพาะทางในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยภารกิจหลักมุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology : MTEC) ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 โดยเป็นโครงการหนึ่งในสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) และได้รวมเข้าเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติเฉพาะทางในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 โดยภารกิจหลักมุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 โดยในระยะเริ่มต้นมีสถานะเป็นโครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) และได้รวมเข้าเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติเฉพาะทางในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยภารกิจหลักมุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Nanotechnology Center : NANOTEC) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยภารกิจหลักมุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center : TMC) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยภารกิจหลักมุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัย และบริษัทต่าง ๆ ในการนำผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบครบวงจร ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี


แผนที่
loading