load..player

รายการ : โลกเปลี่ยน คนปรับ EP.1 : 7 รอยปริ ปั่นป่วนโลก

วันที่ : 31-07-2020 | View 4,018 | สถานี : NSM Channel | Embed

"โลกหลังวิกฤต COVID-19 จะเผชิญกับอะไรบ้าง บริบทของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และหลักคิดที่จะพาพวกเราคนไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร"

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,669

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,433

NSM Channel

View 175,343

MHESI Channel

View 205,556

OPS Back-office

View 81,630

STKC Society Channel

View 958,199

OPS channel

View 365,091

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)