load..player

รายการ : ดร.สุวิทย์ ชี้แนวทางจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ : 31-07-2020 | View 962 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมฟังการประชุม ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ