load..player

รายการ : ดร.สุวิทย์ ชี้แนวทางจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,466 | สถานี : NSM Channel | Embed

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมฟังการประชุม ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,669

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,433

NSM Channel

View 175,362

MHESI Channel

View 205,558

OPS Back-office

View 81,631

STKC Society Channel

View 958,201

OPS channel

View 365,092

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)