load..player

รายการ : ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของไทย “แสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ”

วันที่ : 15-07-2021 | View 1,378 | สถานี : NSM Channel | Embed

ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของไทย “แสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ” สู่การไขความลับในงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมมากมาย โดย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,575

MHESI Channel

View 53,551

OPS Back-office

View 53,682

STKC Society Channel

View 159,170

OPS channel

View 83,818

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)