load..player

รายการ : โลกเปลี่ยน คนปรับ Ep.3 : 7 ขยับเปลี่ยนโลก

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,195 | สถานี : NSM Channel | Embed

"โลกหลังวิกฤต COVID-19 จะเผชิญกับอะไรบ้าง บริบทของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และหลักคิดที่จะพาพวกเราคนไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร"

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 179

NSM Channel

View 5,998

MHESI Channel

View 8,722

OPS Back-office

View 40,078

OPS channel

View 35,602

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)