load..player

รายการ : โลกเปลี่ยน คนปรับ Ep.3 : 7 ขยับเปลี่ยนโลก

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,842 | สถานี : NSM Channel | Embed

"โลกหลังวิกฤต COVID-19 จะเผชิญกับอะไรบ้าง บริบทของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และหลักคิดที่จะพาพวกเราคนไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร"

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,670

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,434

NSM Channel

View 175,404

MHESI Channel

View 205,565

OPS Back-office

View 81,633

STKC Society Channel

View 958,212

OPS channel

View 365,096

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)