load..player

รายการ : แถลงข่าว ปฏิรูปกระทรวงวิทย์ฯ จัดทัพกระทรวงใหม่ ตอบโจทย์ THAILAND 4.0

วันที่ : 31-07-2020 | View 994 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวในความสำคัญ หลักการ เหตุผล กลไกการขับเคลื่อน และแนวทางการดำเนินการจัดตั้งกระทรวงใหม่เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็วว่า “การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในสังคม และการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ