load..player

รายการ : โลกเปลี่ยน คนปรับ EP.2: 7 ตราบาปหลังโควิด-19

วันที่ : 31-07-2020 | View 2,354 | สถานี : NSM Channel | Embed

"โลกหลังวิกฤต COVID-19 จะเผชิญกับอะไรบ้าง บริบทของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และหลักคิดที่จะพาพวกเราคนไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร"

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,980

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,604

MHESI Channel

View 53,560

OPS Back-office

View 53,686

STKC Society Channel

View 159,200

OPS channel

View 83,828

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)