เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เริ่มดำเนินงาน

        ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบในหลักการแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลอง 200 ปีแห่งการพระราชสมภพในปี พ.ศ. 2547 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบปีพระราชสมภพ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550
         ภารกิจหลักอันหนึ่งของสถาบันฯ คือ การสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ซึ่งจะตั้งอยู่ ณ บริเวณยอดดอย อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีทัศนวิสัยที่ดีสำหรับการสังเกตการณ์แล้วยังเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย สถาบันฯ ตั้งเป้าที่จะดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาตินี้ให้แล้วเสร็จ
และเปิดเป็นทางการภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบปีพระราชสมภพ 80 พรรษานอก จากนี้ยังจะมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อีกด้วยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ