load..player

รายการ : "การบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล" โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ : 31-07-2020 | View 998 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

การอภิปรายเรื่องการบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในประชุมปรึกษาหารือ "กรอบและแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พร้อมทั้งมอบกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ