load..player

รายการ : "การบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล" โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,260 | สถานี : NSM Channel | Embed

การอภิปรายเรื่องการบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในประชุมปรึกษาหารือ "กรอบและแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พร้อมทั้งมอบกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,669

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,433

NSM Channel

View 175,349

MHESI Channel

View 205,558

OPS Back-office

View 81,630

STKC Society Channel

View 958,200

OPS channel

View 365,092

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)