load..player

รายการ : บรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,168 | สถานี : NSM Channel | Embed

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีอธิการบดี รองธิการบดี ผู้บริหารเอกชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 179

NSM Channel

View 5,996

MHESI Channel

View 8,722

OPS Back-office

View 40,078

OPS channel

View 35,602

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)