load..player

รายการ : บรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย

วันที่ : 31-07-2020 | View 2,113 | สถานี : NSM Channel | Embed

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีอธิการบดี รองธิการบดี ผู้บริหารเอกชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,980

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,601

MHESI Channel

View 53,560

OPS Back-office

View 53,685

STKC Society Channel

View 159,195

OPS channel

View 83,826

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)