load..player

รายการ : บรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,482 | สถานี : NSM Channel | Embed

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีอธิการบดี รองธิการบดี ผู้บริหารเอกชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,670

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,434

NSM Channel

View 175,403

MHESI Channel

View 205,565

OPS Back-office

View 81,633

STKC Society Channel

View 958,212

OPS channel

View 365,096

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)