load..player

รายการ : SDGs กับชีวิตคนเมือง

วันที่ : 16-03-2021 | View 2,552 | สถานี : NSM Channel | Embed

คุณยังมีวิถีชีวิตที่อยู่ในเมืองใหญ่ ติดอยู่กับความเร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา ทำงานหนักเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตแบบนี้อยู่รึเปล่า? คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือการมีเงินทองเท่านั้น แต่หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี สังคมที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มได้ง่ายๆด้วยการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การกิน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายด้าน เช่น มลภาวะทางอากาศ น้ำ ปัญหาขยะต่าง ๆ รวมถึงสุขภาพของคนเมือง หากคนเมืองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

ขอขอบคุณ Clip VDO : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,669

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,433

NSM Channel

View 175,364

MHESI Channel

View 205,558

OPS Back-office

View 81,631

STKC Society Channel

View 958,201

OPS channel

View 365,092

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)