load..player

รายการ : แบตเตอรี่ในชีวิตประจำวัน

วันที่ : 15-07-2021 | View 3,125 | สถานี : NSM Channel | Embed

ในปัจจุบันแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ถ่านไฟฉาย ไปจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,669

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,433

NSM Channel

View 175,374

MHESI Channel

View 205,559

OPS Back-office

View 81,632

STKC Society Channel

View 958,201

OPS channel

View 365,092

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)