load..player

รายการ : แบตเตอรี่ในชีวิตประจำวัน

วันที่ : 15-07-2021 | View 410 | สถานี : NSM Channel | Embed

ในปัจจุบันแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ถ่านไฟฉาย ไปจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 276

NSM Channel

View 8,787

MHESI Channel

View 13,894

OPS Back-office

View 41,253

STKC Society Channel

View 100,492

OPS channel

View 39,737

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)