load..player

รายการ : เคล็ดลับของ “สวนปันบุญ” กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ

วันที่ : 22-06-2021 | View 812 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

เคล็ดลับของ “สวนปันบุญ” กับการนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในทุกขั้นตอน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ อยู่อย่างพอเพียง โดย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ