ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC) เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นกลางปีงบประมาณ 2547 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นกลไกศักยภาพสูงที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง แลกเปลี่ยนสาระความรู้ และบริการทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา ผู้เรียน ผู้สอน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแกนกลางในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และให้บริการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

 

7 บริการของ STKC


1. ห้องสมุดเสมือน e-Library

2. คลังความรู้ e-Knowledge

3. เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning

4. พิพิธภัณฑ์เสมือน e-Museum

5. บริการออนไลน์ e-Service

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ e-Forum

7. ข่าวสาร และบริการต่างๆ e-News