load..player

รายการ : "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" ศ.นพ. ประเวศ วะสี

วันที่ : 31-07-2020 | View 2,169 | สถานี : NSM Channel | Embed

9 กรกฎาคม 2563 : ศ.นพ. ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" ภายในการประชุมปรึกษาหารือ "กรอบและแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พร้อมทั้งมอบกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,978

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,571

MHESI Channel

View 53,551

OPS Back-office

View 53,680

STKC Society Channel

View 159,168

OPS channel

View 83,817

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)