load..player

รายการ : ตอนที่ 2 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอน 2)

วันที่ : 07-12-2017 | View 3,927 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ