load..player

รายการ : แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตอน -)

วันที่ : 04-09-2017 | View 2,818 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,503

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,717

MHESI Channel

View 199,419

OPS Back-office

View 80,112

STKC Society Channel

View 947,304

OPS channel

View 362,128

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)