load..player

รายการ : แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตอน -)

วันที่ : 04-09-2017 | View 2,436 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,840

MHESI Channel

View 80,138

OPS Back-office

View 59,912

STKC Society Channel

View 194,213

OPS channel

View 98,193

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)