load..player

รายการ : โครงการสัมมนา "องค์กรภาครัฐยุคใหม่กับการพัฒนาสื่อความรู้ในยุคดิจิทัล"

วันที่ : 17-06-2019 | View 2,338 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,483

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,664

NSM Channel

View 91,489

MHESI Channel

View 109,434

OPS Back-office

View 63,021

STKC Society Channel

View 214,476

OPS channel

View 116,248

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)