load..player

รายการ : โครงการสัมมนา "องค์กรภาครัฐยุคใหม่กับการพัฒนาสื่อความรู้ในยุคดิจิทัล"

วันที่ : 17-06-2019 | View 8,599 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,312

TISTR Channel

View 6,742

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,461

NSM Channel

View 178,085

MHESI Channel

View 208,319

OPS Back-office

View 83,161

STKC Society Channel

View 963,883

OPS channel

View 371,264

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)