load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 5)

วันที่ : 11-10-2021 | View 237 | สถานี : กพร. สป.อว. | Embed

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ