load..player

รายการ : การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)

ผู้บรรยาย : นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน,นายนพดล แก้วคำ

วันที่ : 31-01-2019 | View 53 | สถานี : OPS channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,004

MHESI Channel

View 14,373

OPS Back-office

View 41,344

STKC Society Channel

View 100,924

OPS channel

View 40,130

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)