load..player

รายการ : การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)

ผู้บรรยาย : นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน,นายนพดล แก้วคำ

วันที่ : 31-01-2019 | View 7,063 | สถานี : OPS channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,788

TISTR Channel

View 6,418

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,307

NSM Channel

View 171,965

MHESI Channel

View 197,142

OPS Back-office

View 79,448

STKC Society Channel

View 944,245

OPS channel

View 361,048

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)