load..player

รายการ : การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)

ผู้บรรยาย : นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน,นายนพดล แก้วคำ

วันที่ : 31-01-2019 | View 562 | สถานี : OPS channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,656

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,548

NSM Channel

View 85,844

MHESI Channel

View 80,146

OPS Back-office

View 59,914

STKC Society Channel

View 194,225

OPS channel

View 98,205

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)