load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การจัดการความรู้ (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 4)

วันที่ : 11-10-2021 | View 4,777 | สถานี : OPS channel | Embed

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การจัดการความรู้

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,935

TISTR Channel

View 6,497

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,336

NSM Channel

View 172,709

MHESI Channel

View 199,325

OPS Back-office

View 80,102

STKC Society Channel

View 947,114

OPS channel

View 362,097

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)