load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การจัดการความรู้ (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 4)

วันที่ : 11-10-2021 | View 1,304 | สถานี : OPS channel | Embed

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การจัดการความรู้

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,836

MHESI Channel

View 80,114

OPS Back-office

View 59,911

STKC Society Channel

View 194,199

OPS channel

View 98,177

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)