load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การจัดการความรู้ (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 4)

วันที่ : 11-10-2021 | View 387 | สถานี : กพร. สป.อว. | Embed

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การจัดการความรู้

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ