load..player

รายการ : ภาพรวม ศวภ. (ตอน -)

ผู้บรรยาย : ณัชชานันท์ พีระณรงค์

วันที่ : 10-01-2017 | View 2,313 | สถานี : OPS channel | Embed

Most Ministry of Science and Technology
สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,716

MHESI Channel

View 199,399

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,302

OPS channel

View 362,127

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)