load..player

รายการ : ภาพรวม ศวภ. (ตอน -)

ผู้บรรยาย : ณัชชานันท์ พีระณรงค์

วันที่ : 10-01-2017 | View 2,088 | สถานี : OPS channel | Embed

Most Ministry of Science and Technology
สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,839

MHESI Channel

View 80,126

OPS Back-office

View 59,911

STKC Society Channel

View 194,210

OPS channel

View 98,191

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)