load..player

รายการ : ภาพรวม ศวภ. (ตอน -)

ผู้บรรยาย : ณัชชานันท์ พีระณรงค์

วันที่ : 10-01-2017 | View 1,645 | สถานี : OPS channel | Embed

Most Ministry of Science and Technology
สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 270

NSM Channel

View 8,537

MHESI Channel

View 13,414

OPS Back-office

View 41,132

OPS channel

View 39,338

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)