load..player

รายการ : กรอบธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governence Framework

วันที่ : 23-07-2020 | View 1,876 | สถานี : OPS channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,483

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,664

NSM Channel

View 91,489

MHESI Channel

View 109,426

OPS Back-office

View 63,021

STKC Society Channel

View 214,473

OPS channel

View 116,244

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)