load..player

รายการ : กรอบธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governence Framework

วันที่ : 23-07-2020 | View 8,390 | สถานี : OPS channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,788

TISTR Channel

View 6,418

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,307

NSM Channel

View 171,963

MHESI Channel

View 197,127

OPS Back-office

View 79,447

STKC Society Channel

View 944,242

OPS channel

View 361,039

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)