load..player

รายการ : การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของกอง/ศูนย์/กลุ่ม (ครั้งที่ 1)

วันที่ : 05-11-2021 | View 387 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 276

NSM Channel

View 8,779

MHESI Channel

View 13,887

OPS Back-office

View 41,250

STKC Society Channel

View 100,487

OPS channel

View 39,729

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)