load..player

รายการ : การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของกอง/ศูนย์/กลุ่ม (ครั้งที่ 1)

วันที่ : 05-11-2021 | View 4,820 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,520

TISTR Channel

View 6,105

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,156

NSM Channel

View 165,931

MHESI Channel

View 188,273

OPS Back-office

View 75,240

STKC Society Channel

View 909,988

OPS channel

View 350,862

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)