load..player

รายการ : PMQA 4.0 การวิเคราะห์และกำหนดลักษณะสำคัญองค์การ ตอนที่ 1

วันที่ : 08-10-2021 | View 356 | สถานี : กพร. สป.อว. | Embed

การวิเคราะห์และกำหนดลักษณะสำคัญองค์การ

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ