load..player

รายการ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ : 01-10-2021 | View 1,362 | สถานี : OPS channel | Embed

ชี้แจงเกณฑ์ PMQA 4.0 ลักษณะสำคัญองค์การ หมวด 1-7

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,832

MHESI Channel

View 80,102

OPS Back-office

View 59,907

STKC Society Channel

View 194,197

OPS channel

View 98,173

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)