load..player

รายการ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ : 01-10-2021 | View 4,486 | สถานี : OPS channel | Embed

ชี้แจงเกณฑ์ PMQA 4.0 ลักษณะสำคัญองค์การ หมวด 1-7

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,715

MHESI Channel

View 199,370

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,291

OPS channel

View 362,120

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)