load..player

รายการ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ "เทคนิคการเขียนคำกล่าว"

ผู้บรรยาย : นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

วันที่ : 07-05-2019 | View 8,614 | สถานี : OPS channel | Embed

เทคนิคการเขียนคำกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,312

TISTR Channel

View 6,742

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,461

NSM Channel

View 178,085

MHESI Channel

View 208,319

OPS Back-office

View 83,161

STKC Society Channel

View 963,883

OPS channel

View 371,265

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)