load..player

รายการ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ "เทคนิคการเขียนคำกล่าว"

ผู้บรรยาย : นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

วันที่ : 07-05-2019 | View 2,260 | สถานี : OPS channel | Embed

เทคนิคการเขียนคำกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,548

NSM Channel

View 85,842

MHESI Channel

View 80,141

OPS Back-office

View 59,914

STKC Society Channel

View 194,219

OPS channel

View 98,202

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)