load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 3 )

วันที่ : 11-10-2021 | View 1,646 | สถานี : OPS channel | Embed

หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,483

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,664

NSM Channel

View 91,489

MHESI Channel

View 109,395

OPS Back-office

View 63,021

STKC Society Channel

View 214,462

OPS channel

View 116,238

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)