load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 3 )

วันที่ : 11-10-2021 | View 452 | สถานี : OPS channel | Embed

หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 179

NSM Channel

View 5,990

MHESI Channel

View 8,711

OPS Back-office

View 40,076

OPS channel

View 35,594

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)