load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ)

วันที่ : 11-10-2021 | View 4,564 | สถานี : OPS channel | Embed

หมวดที่ 1 การนำองค์กร

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,716

MHESI Channel

View 199,393

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,301

OPS channel

View 362,126

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)