load..player

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ)

วันที่ : 11-10-2021 | View 1,347 | สถานี : OPS channel | Embed

หมวดที่ 1 การนำองค์กร

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,483

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,664

NSM Channel

View 91,489

MHESI Channel

View 109,404

OPS Back-office

View 63,021

STKC Society Channel

View 214,465

OPS channel

View 116,240

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)