load..player

รายการ : งานเสวนา "รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล"

วันที่ : 06-09-2018 | View 2,560 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,838

MHESI Channel

View 80,125

OPS Back-office

View 59,911

STKC Society Channel

View 194,210

OPS channel

View 98,188

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)