load..player

รายการ : งานเสวนา "รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล"

วันที่ : 06-09-2018 | View 8,990 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,306

TISTR Channel

View 6,738

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,460

NSM Channel

View 178,001

MHESI Channel

View 208,189

OPS Back-office

View 83,133

STKC Society Channel

View 963,741

OPS channel

View 371,201

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)