load..player

รายการ : งานเสวนา "รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล"

วันที่ : 06-09-2018 | View 1,927 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,002

MHESI Channel

View 14,347

OPS Back-office

View 41,341

STKC Society Channel

View 100,911

OPS channel

View 40,096

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)