load..player

รายการ : งานเสวนา ความท้าทายใหม่ของการเรียนรู้ในยุคสื่อดิจิทัล

วันที่ : 10-08-2018 | View 8,872 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,226

TISTR Channel

View 5,904

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,084

NSM Channel

View 154,151

MHESI Channel

View 175,390

OPS Back-office

View 71,205

STKC Society Channel

View 863,031

OPS channel

View 335,143

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)