load..player

รายการ : งานเสวนา ความท้าทายใหม่ของการเรียนรู้ในยุคสื่อดิจิทัล

วันที่ : 10-08-2018 | View 2,210 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,004

MHESI Channel

View 14,359

OPS Back-office

View 41,342

STKC Society Channel

View 100,918

OPS channel

View 40,113

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)