load..player

รายการ : ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบปีที่ 18 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ตอน -)

วันที่ : 28-10-2016 | View 3,662 | สถานี : OPS channel | Embed

เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0"

โดย ดร.พิเชฐ์ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,827

TISTR Channel

View 6,430

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,310

NSM Channel

View 172,226

MHESI Channel

View 197,730

OPS Back-office

View 79,590

STKC Society Channel

View 945,107

OPS channel

View 361,289

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)