load..player

รายการ : ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบปีที่ 18 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ตอน -)

วันที่ : 28-10-2016 | View 2,662 | สถานี : OPS channel | Embed

เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0"

โดย ดร.พิเชฐ์ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,836

MHESI Channel

View 80,114

OPS Back-office

View 59,910

STKC Society Channel

View 194,199

OPS channel

View 98,176

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)