load..player

รายการ : การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุน (PMQA 4.0)

วันที่ : 04-10-2021 | View 378 | สถานี : กพร. สป.อว. | Embed

วันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ