load..player

รายการ : การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุน (PMQA 4.0)

วันที่ : 04-10-2021 | View 580 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 276

NSM Channel

View 8,782

MHESI Channel

View 13,889

OPS Back-office

View 41,250

STKC Society Channel

View 100,488

OPS channel

View 39,732

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)