load..player

รายการ : การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุน (PMQA 4.0)

วันที่ : 04-10-2021 | View 4,476 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,941

TISTR Channel

View 6,505

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,341

NSM Channel

View 172,750

MHESI Channel

View 199,953

OPS Back-office

View 80,280

STKC Society Channel

View 947,593

OPS channel

View 362,277

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)