load..player

รายการ : การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุน (PMQA 4.0)

วันที่ : 04-10-2021 | View 1,407 | สถานี : OPS channel | Embed

วันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 1,655

TISTR Channel

View 2,979

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,547

NSM Channel

View 85,831

MHESI Channel

View 80,099

OPS Back-office

View 59,906

STKC Society Channel

View 194,197

OPS channel

View 98,170

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)