load..player

รายการ : การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน (ตอน -)

วันที่ : 12-10-2017 | View 3,005 | สถานี : OPS channel | Embed

การนำแสงซินโครตรอน ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ครอบุลุมกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ด้านการแพทย์,ด้านอุสสาหกรรม,ด้านอาหารและยา,ด้านนิติวิทยาศาตร์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,004

MHESI Channel

View 14,370

OPS Back-office

View 41,343

STKC Society Channel

View 100,924

OPS channel

View 40,123

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)