load..player

รายการ : การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน (ตอน -)

วันที่ : 12-10-2017 | View 3,709 | สถานี : MHESI Channel | Embed

การนำแสงซินโครตรอน ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ครอบุลุมกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ด้านการแพทย์,ด้านอุสสาหกรรม,ด้านอาหารและยา,ด้านนิติวิทยาศาตร์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,788

TISTR Channel

View 6,418

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,307

NSM Channel

View 171,965

MHESI Channel

View 197,138

OPS Back-office

View 79,447

STKC Society Channel

View 944,245

OPS channel

View 361,046

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)