load..player

รายการ : การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน (ตอน -)

วันที่ : 12-10-2017 | View 3,545 | สถานี : MHESI Channel | Embed

การนำแสงซินโครตรอน ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ครอบุลุมกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ด้านการแพทย์,ด้านอุสสาหกรรม,ด้านอาหารและยา,ด้านนิติวิทยาศาตร์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,483

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,664

NSM Channel

View 91,489

MHESI Channel

View 109,440

OPS Back-office

View 63,021

STKC Society Channel

View 214,479

OPS channel

View 116,253

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)