load..player

รายการ : วท. จับมือ ธกส. นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์ (ตอน -)

วันที่ : 18-11-2016 | View 1,929 | สถานี : MHESI Channel | Embed

กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วท.) จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,503

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,716

MHESI Channel

View 199,404

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,302

OPS channel

View 362,127

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)