load..player

รายการ : วท. จับมือ ธกส. นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์ (ตอน -)

วันที่ : 18-11-2016 | View 1,432 | สถานี : MHESI Channel | Embed

กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วท.) จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 292

NSM Channel

View 9,316

MHESI Channel

View 14,900

OPS Back-office

View 41,510

STKC Society Channel

View 101,449

OPS channel

View 40,454

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)