load..player

รายการ : วท. จับมือ ธกส. นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์ (ตอน -)

วันที่ : 18-11-2016 | View 1,783 | สถานี : MHESI Channel | Embed

กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วท.) จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,482

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,663

NSM Channel

View 91,475

MHESI Channel

View 109,314

OPS Back-office

View 62,997

STKC Society Channel

View 214,331

OPS channel

View 116,212

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)