load..player

รายการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ (ตอน -)

วันที่ : 29-04-2016 | View 1,518 | สถานี : MHESI Channel | Embed

25 เมษายน 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

กระทรวงวิทยาศตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,482

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,663

NSM Channel

View 91,475

MHESI Channel

View 109,304

OPS Back-office

View 62,997

STKC Society Channel

View 214,327

OPS channel

View 116,212

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)