load..player

รายการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ (ตอน -)

วันที่ : 29-04-2016 | View 1,166 | สถานี : MHESI Channel | Embed

25 เมษายน 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

กระทรวงวิทยาศตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 292

NSM Channel

View 9,315

MHESI Channel

View 14,890

OPS Back-office

View 41,510

STKC Society Channel

View 101,441

OPS channel

View 40,453

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)