load..player

รายการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ (ตอน -)

วันที่ : 29-04-2016 | View 1,671 | สถานี : MHESI Channel | Embed

25 เมษายน 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

กระทรวงวิทยาศตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,715

MHESI Channel

View 199,386

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,300

OPS channel

View 362,124

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)