load..player

รายการ : ชิ้นไม้ (ตอน หนังสั้น ชิ้นไม้)

วันที่ : 27-01-2016 | View 1,674 | สถานี : MHESI Channel | Embed

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

1. ทีม PICTION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากผลงาน "ชิ้นไม้" 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,482

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,663

NSM Channel

View 91,475

MHESI Channel

View 109,321

OPS Back-office

View 62,998

STKC Society Channel

View 214,339

OPS channel

View 116,212

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)