load..player

รายการ : ชิ้นไม้ (ตอน หนังสั้น ชิ้นไม้)

วันที่ : 27-01-2016 | View 1,984 | สถานี : MHESI Channel | Embed

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

1. ทีม PICTION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากผลงาน "ชิ้นไม้" 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,503

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,717

MHESI Channel

View 199,424

OPS Back-office

View 80,112

STKC Society Channel

View 947,306

OPS channel

View 362,132

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)