load..player

รายการ : งานประชุมวิขาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ตอน -)

วันที่ : 28-01-2016 | View 1,130 | สถานี : MHESI Channel | Embed

19 มกราคม 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 403

NSM Channel

View 11,953

MHESI Channel

View 19,330

OPS Back-office

View 42,728

STKC Society Channel

View 105,477

OPS channel

View 43,851

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)