load..player

รายการ : งานประชุมวิขาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ตอน -)

วันที่ : 28-01-2016 | View 1,487 | สถานี : MHESI Channel | Embed

19 มกราคม 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,788

TISTR Channel

View 6,418

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,307

NSM Channel

View 171,967

MHESI Channel

View 197,145

OPS Back-office

View 79,448

STKC Society Channel

View 944,247

OPS channel

View 361,050

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)