load..player

รายการ : งานประชุมวิขาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ตอน -)

วันที่ : 28-01-2016 | View 1,372 | สถานี : MHESI Channel | Embed

19 มกราคม 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,482

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,663

NSM Channel

View 91,475

MHESI Channel

View 109,340

OPS Back-office

View 62,998

STKC Society Channel

View 214,346

OPS channel

View 116,212

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)