load..player

รายการ : การประชุมชี้แจงการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ใบรับรองดิจิทัล Thai University Consortium ของกระทรวง อว.

วันที่ : 12-03-2024 | View 1,409 | สถานี : MHESI Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,520

TISTR Channel

View 6,105

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,156

NSM Channel

View 165,934

MHESI Channel

View 188,281

OPS Back-office

View 75,250

STKC Society Channel

View 910,018

OPS channel

View 350,879

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)