load..player

รายการ : การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (ตอน เรื่อง ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน)

ผู้บรรยาย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ : 09-03-2016 | View 1,222 | สถานี : MHESI Channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

เวลา 13.30 - 15.00 น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,001

MHESI Channel

View 14,346

OPS Back-office

View 41,341

STKC Society Channel

View 100,909

OPS channel

View 40,092

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)