load..player

รายการ : การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (ตอน เรื่อง ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน)

ผู้บรรยาย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ : 09-03-2016 | View 1,621 | สถานี : MHESI Channel | Embed

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

เวลา 13.30 - 15.00 น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,715

MHESI Channel

View 199,393

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,301

OPS channel

View 362,124

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)