load..player

รายการ : งานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงภานิชย์ ปี 2559/1 (ตอน -)

วันที่ : 04-02-2016 | View 1,219 | สถานี : MHESI Channel | Embed

3 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,004

MHESI Channel

View 14,379

OPS Back-office

View 41,345

STKC Society Channel

View 100,925

OPS channel

View 40,133

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)