load..player

รายการ : งานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงภานิชย์ ปี 2559/1 (ตอน -)

วันที่ : 04-02-2016 | View 1,668 | สถานี : MHESI Channel | Embed

3 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,941

TISTR Channel

View 6,505

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,341

NSM Channel

View 172,751

MHESI Channel

View 199,963

OPS Back-office

View 80,281

STKC Society Channel

View 947,608

OPS channel

View 362,283

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)