load..player

รายการ : งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก (ตอน 2)

ผู้สร้าง : ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล

วันที่ : 30-11-2015 | View 1,229 | สถานี : MHESI Channel | Embed

งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.

 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,899

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,056

NSM Channel

View 72,500

MHESI Channel

View 51,417

OPS Back-office

View 53,054

STKC Society Channel

View 157,059

OPS channel

View 81,999

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)