load..player

รายการ : งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก (ตอน 4)

ผู้สร้าง : ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล

วันที่ : 30-11-2015 | View 1,196 | สถานี : MHESI Channel | Embed

งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 8,998

MHESI Channel

View 14,331

OPS Back-office

View 41,340

STKC Society Channel

View 100,904

OPS channel

View 40,088

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)