load..player

รายการ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

ผู้บรรยาย : กฤษฎาพัฒน์ สิริกฤษสวัสดิ์

วันที่ : 08-03-2018 | View 4,568 | สถานี : MHESI Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 3,639

TISTR Channel

View 5,648

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,926

NSM Channel

View 149,724

MHESI Channel

View 162,253

OPS Back-office

View 68,605

STKC Society Channel

View 844,898

OPS channel

View 329,382

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)